Hang-Kép Házimozi Stúdió | Címünk: 4400 Nyíregyháza, Új utca 28/B. | Tel./Fax: 06-42/504-326 | Mobil: 06-20/218-4257

Termék keresése

Üzletszabályzat

Cégadatok

 • Cégnév: Hang-Kép Házimozi Stúdió
 • Cím: 4400 Nyíregyháza, Új utca 28/b.
 • Tulajdonos: Kóródyné Iványi Zsuzsanna egyéni vállalkozó
 • Székhely: 4400 Nyíregyháza, Lengyel utca 22.
 • E-mail: hangkepstudio@gmail.com
 • Telefon: 06202184257
 • Adószám: 63303700-2-35
 • Nyivántartási szám: 5776329
 • Nyilvántartásba vétel napja: 2002.11.25.
 • Céget bejegyző bíróság: Nyíregyháza Önkormányzat

Tárhely szolgáltató adatai

 • Cégnév: GrandSoft Kft.
 • Iroda, telephely: 4400 Nyíregyháza, Csipke u. 14. 2/1.
 • Központi telefonszám: +36-30-953-66-78
 • Központi e-mail: info@grandsoft.hu
 • Web: http://www.grandsoft.hu/
 • Székhely és postacím: 4400 Nyíregyháza, Csipke u. 14. 2/1.

Az üzletszabályzat szereplői

 • A Hang-Kép Házimozi Stúdió, mint a https://www.hangkepstudio.hu/ címen elérhető webáruház (továbbiakban Értékesítő Rendszer) tulajdonosa (továbbiakban: Eladó),
 • Az oldalon vásárlást bonyolító látogató (továbbiakban: Vevő)

Szerződéskötés feltételeire vonatkozó tájékoztatás

Az Internetes áruházunkban történt rendelés a távollevők között kötött szerződésnek minősül. A szerződéskötés nyelve magyar, a megkötött szerződés írásban megkötöttnek minősül. A megkötött szerződést nem iktatjuk, azonban a webáruház tárhelyén nyilvántartjuk, megőrizzük és utólag is hozzáférhető.

A regisztráció

Felhívjuk figyelmét, hogy az Interneten keresztüli eladással vagy vásárlással ön érvényes szerződést köt az adott tárgyra. A szolgáltatásunk elérhető mindazok számára, akik az érvényben lévő, idevonatkozó jogszabályok értelmében teljes cselekvőképességük birtokában vannak, regisztrálják magukat az Értékesítő Rendszerben, és ezzel az itt ismertetett üzletszabályzatot elfogadják.

A regisztráció ingyenes, csak a következő adatokat kell megadnia: (A személyes adatait szükség esetén az adatmódosítás menüpontban bármikor megváltoztathatja).

 • Név
 • Irányítószám, település
 • Cím
 • Számlázási adatok
 • E-mail cím
 • Telefonszám
 • Belépéshez szükséges jelszó

A regisztrációban rögzített adatokért a Vevő felelősséggel tartozik. A regisztráció lezárásaként az Értékesítő Rendszer e-mailben megerősítést küld a Vevőnek. E-mail címével és a megadott jelszóval a Vevő be tud lépni a rendszerbe.

Az Eladó fenntartja magának a jogot, hogy a regisztráció kezdeményezését indoklás nélkül visszautasítsa, illetve az üzleti szabályzat megsértése esetén bármikor visszavonja.

Az üzletszabályzat tartalmazza azokat a kikötéseket és feltételeket, amelyeket figyelembe kell venni és alkalmazandóak az Értékesítő Rendszer használata során.

A felhasználói regisztrációval a Vevő kinyilvánítja, hogy teljes mértékben elfogadja az Eladó szabályzatában foglaltakat a rendszer használatára vonatkozóan.

Általános tudnivalók, feltételek

Az Értékesítő Rendszerben történő vásárlásra kizárólag Interneten keresztül, van lehetőség.

Az Értékesítő Rendszerben mindenki vásárolhat, aki érvényes regisztrációval rendelkezik, és ezáltal magára nézve kötelező érvényűnek elfogadta jelen Üzletszabályzatot.

A Vevő felelősséggel tartozik a regisztrált adatokért. Hamis adatok rögzítése az Eladó tudatos félrevezetésének minősül, annak jogi konzekvenciáival együtt.

A bemutatott termékek

A vásárolt áruk részletes jellemzőit részletesen, a konkrét árucikkre vonatkozó kép mellett lévő információkból ismerheti meg. Az ismertető leírás esetleges pontatlanságáért az Eladó felelősséget nem vállal. Az eladási ár mindig a kiválasztott áru, vagy árucsoport mellett kerül feltüntetésre, és tartalmazza az áfát is.

Garancia, szavatosság

Az Eladó az általa eladott árukra, terméktípustól függően eltérő, a hatályos jogszabályoknak megfelelő jótállást és/vagy szavatosságot vállal, mely vagy az adott termék mellett, vagy az adott szállítóra és termékcsoportra vonatkozó általános tájékoztatóban kerül feltüntetésre.

Jótállási vagy szavatossági igényét a számlával vagy a termékhez csatolt szabályszerűen kitöltött jótállási jeggyel érvényesítheti, attól függően, hogy adott termék esetében mit ír elő a jogszabály.

Tájékoztató a kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról

1. Kellékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Ön hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

Ön – választása szerint–az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Ön az Eladóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást vállalkozásunk nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

2. Termékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön – választása szerint – az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

 • a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
 • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
 • a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

3. Jótállás

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Hibás teljesítés esetén a gyártó vagy forgalmazó az eladott termékekre jótállást vállal.

Önt milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján?

A Mellékelt jótállási jegyen feltüntett határidőn belül élhet jogával a gártó/vagy forgalmazó felé.

Mikor mentesül a vállalkozás a jótállási kötelezettsége alól?

A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

Felhívom a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok az 1. és a 2. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

Rendelés és szállítás

Az Értékesítési Rendszerben történt rendeléssel minden Vásárló kijelenti, hogy elfogadja jelen üzletszabályzatot, és tisztában van az értékesítés (vásárlás), ezen szabályzatban rögzített menetével.

Az Értékesítési Rendszerben történt rendelést az Eladó csak akkor tudja elfogadottnak tekinteni, illetve regisztrálni, ha a Vásárló a rendeléssel kapcsolatos regisztrációs oldalon található rovatokat maradéktalanul kitölti. Ennek elmulasztásából eredő zavarokért, károkért, illetve a folyamat közben felmerülő technikai, adatátviteli problémákért az Eladó felelősséget nem vállal.

A Vevő köteles a kiszállítás időpontjában a szállítmányt tételesen ellenőrizni, mennyiségileg és minőségileg átvenni, és hiánytalan teljesítés esetén az átvételt aláírásával elismerni. Ezt követően hiányosságokra vonatkozó reklamációkat az Eladónak nem áll módjában elfogadni, kivéve a bizonyítható rejtett hibát.

A kiszállítást megelőzően az Eladó értesítést küld a Vevőnek a konkrét kézbesítés időpontjáról. A Vevő felelőssége gondoskodni arról, hogy az e-mailben vagy telefonon közölt időszakban a csomag átvételét biztosítsa, vagy a rendelés kiszállítását megelőző 24 órán belül visszajelezzen, ha a szállítás időpontja nem megfelelő számára. Ennek elmulasztásából származó kárért az Eladó nem vállal felelősséget.

Amennyiben a kiszállítás során a küldemény kézbesítése a Vevő hibájából adódóan sikertelen, ennek tényéről a Szállító értesítést hagy, majd még egy alkalommal ismét megkísérli a küldemény kézbesítését. Ha az adott időpont a Vevőnek nem felel meg, ezt a Vevőszolgálatnak köteles jelezni és egy új szállítási időpontban megegyezni. Amennyiben ez a kísérlet is sikertelen, újabb szállításra csak a vevő által kért új időpontban, s a megismételt szállítás díjának újbóli megfizetése mellett kerülhet sor.

A szállítási költség a megrendelt termék mellett, vagy a weboldal erre vonatkozó részén feltüntetett feltételek szerint.

A megrendelés minden esetben fizetési kötelezettséggel jár, a Vevő megrendelése távollevők között kötött szerződésnek számít.

Az Eladó a termékek egy részét raktárról szállítja, egy részét a hivatalos magyarországi forgalmazóktól szerzi be. A legnagyobb gondosság mellett is előfordulhat, hogy a megrendelt termék nincs készleten, vagy egyéb előre nem látható körülmény miatt nem beszerezhető, vagy a megadott feltételekkel nem szerezhető be. Ezekben az esetekben az Eladó fenntartja a jogot a Megrendelés törlésére. A termék mellett nyilvánvalóan gépelési hibából adódó ár nem érvényesíthető, pl. 1 Ft, 100 Ft, vagy olyan összeg, ami a valós egyéb piaci összehasonlító ártól nagyságrendekkel tér el. Ezekben az esetekben az Eladó fenntartja a jogot a Megrendelés törlésére.

A vásárlástól való Elállási/Felmondási jog

Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Az elállási határidő a termék átvétele napjától kezdődik, több termék megrendelése esetén az utoljára átvett termék átvételi napjától.

Ön az elállási jogát a szerződés megkötésének napja ( rendelés) és a termék átvétele közötti időszakban is gyakorolhatja. A terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 napon belül vissza kell juttatnia.

Ha Ön elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) vállalkozásunk bármely elérhetőségére. Ebből a célból felhasználhatja a mellékelt elállási/felmondási nyilatkozat-mintát is.

Ön határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát.

Elállási/Felmondási nyilatkozatminta

(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

Címzett: Kóródyné Iványi Zsuzsanna Egyéni Vállalkozó, 4400 Nyíregyháza, Lengyel utca 22. / hangkepstudio@gmail.com

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

Szerződéskötés/Megrendelés időpontja /átvétel időpontja:

A fogyasztó(k) neve:

A fogyasztó(k) címe:

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Kelt:

Az elállás/felmondás joghatásai

Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Ön az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.) A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli. Elállás esetén a termék visszafuvarozásának költsége Önt terheli. Kifejezett kérésére és előzetesen megállapodott fuvardíj ellenében visszahozatjuk a terméket. A vállalkozásunk követelheti a termék jellegének, tulajdonságainak, és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenés, illetve ésszerű költségeinek megtérítését.

Ennek elkerülése érdekében kérjük az alkatrészek, tartozékok hiánytalan visszaszolgáltatását és a terméket(eket) eredeti gyári csomagolásában visszajuttatni.

Panaszkezelés

Vállalkozásunk mindent elkövet, hogy ügyét a legnagyobb gondossággal kezeljük, panaszát orvosoljuk.

Amennyiben az ügylettel kapcsolatban panaszt szeretne tenni, ezt az alábbi módon teheti meg:

Megteheti személyesen, telephelyünkön, jegyzőkönyv felvétele mellett.

Címünk: 4400 Nyíregyháza, Új utca 28/B.

Telefonon: Tel. +36 42 504-326, Mobil: +36 20 218 4258

Megteheti elektronikus elérhetőségünkön emailben:

hangkepstudio@gmail.com

Elküdheti postai levélben:

Postacímünk: Kóródyné Iványi Zsuzsanna E.V. 4400 Nyíregyháza, Lengyel utca 22.

A Panaszt egyedi nyilvántartási számon nyilvántartjuk és a lehető legrövidebb időn belül megválaszoljuk.

Ön, mint fogyasztó fordulhat panaszával lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes, a Kereskedelmi Kamarák mellett működő Békéltető testülethez:

Ez a jogszabályi előírás alapján vagy a vállalkozás döntése alapján kötelező peren kívüli panaszkezelési mód és vitarendezési lehetőség.

A vállalkozást a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli, ennek keretében köteles a törvényben rögzített tartalommal és határidőn belül válasziratát megküldeni a békéltető testület számára.

Az 524/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti online vitarendezési platform alkalmazásának kivételével a vállalkozás a meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét biztosítani köteles. Amennyiben a vállalkozás székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.

Telephelyünk szerint illetékes Békéltető testület elérhetőségei:

Szabolcs-Szatmár Bereg Megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testület

Cím: 4400, Nyíregyháza Széchenyi utca 2.

Telefon: +36-42-420-180

Fax: +36-42-420-180

E-mail: bekelteto@szabkam.hu

Ön, mint fogyasztó, panasza rendezésére igénybe veheti az EU ONLINE VITARENDEZÉSI platformot.

Az Európai Bizottság internetalapú platformot hívott életre, azon fogyasztók számára, akik panasszal kívánnak élni az általuk online vásárolt termékekkel vagy szolgáltatásokkal kapcsolatban, és fel szeretnének kérni egy semleges harmadik felet (vitarendezési testületet) a panasz kezelésére.

A honlap az EU 23 hivatalos nyelvén áll rendelkezésre.

Ezen a linken érhető el: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show

A felelősség korlátozása

Az Értékesítési Rendszerben való vásárlás feltételezi, hogy a vásárló birtokában van az Internet nyújtotta lehetőségeknek és azok korlátainak, melyeket tudomásul vesz és elfogad, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a felmerülő hibákra.

Az Eladó semmilyen módon nem felelős a folyamatokban előforduló, az alább felsorolt pontokban foglalt eseményekből bekövetkezett hibákért, s emiatt bekövetkezhető érdeksérelemért, bármilyen okból is következtek be:

 • Az Interneten küldött és / vagy fogadott bármilyen adat
 • Bármilyen, az internetes hálózatban előforduló hiba, ami megakadályozza az Értékesítési Rendszer akadálytalan működését, a kapcsolatfelvételt és a vásárlást.
 • Bármilyen meghibásodás, bármely vételi eszközben a kommunikációs vonalakon.
 • Bármely, papír, vagy elektronikus formában érkezett levél és bármilyen adat elvesztése.
 • Bármely közreműködő szoftver nem megfelelő működése.
 • Bármilyen program,- technikai hibából bekövetkezett esemény következményei.

Az Eladó nem felelős semmilyen alapon, semmilyen kárért, függetlenül attól, hogy direkt, vagy indirekt, ami az Értékesítési Rendszerhez való csatlakozás miatt következett be, a kapcsolódás. és a vásárlás, minden esetben a Vevő felelősségére történik.

A Vevő felelőssége felmérni, hogy hogyan védheti meg a számítógépén tárolt adatait a behatolóktól.

Az Eladó nem vonható felelősségre vis maior esetén vagy bármilyen olyan dologgal kapcsolatos eseményért, ami nem az irányítása alatt áll, s amire közvetlen ráhatása nincs.

Az Eladó szabadon megváltoztathat bármilyen árat, határidőt, melyek mindenkor, az Értékesítési Rendszer honlapján történő megjelenítéskor életbe lépettnek tekintendők.

Az Eladó jogi úton érvényesíti érdekeit minden olyan személyekkel szemben, akik csalást követnek el vagy annak elkövetésével próbálkoznak.

Az Eladó nem vonható felelősségre semmilyen, harmadik személy által valamely résztvevő rovására elkövetett csalás miatt.

Abban az esetben, ha a Vásárló bármilyen formában megsérti a szabályokat, az Eladó szabadon érvénytelennek nyilváníthatja regisztrációját, vásárlását. Ebben az esetben a vevő semmiféle kártérítésre igényt nem tarthat, és semmiféle jogorvoslatnak nincs helye.

Szállítás

Az Eladó a megrendelést a jelen vásárlási feltételek és az egyes áruk mellett feltüntetett szállítási határidők alapján, de legkésőbb, a megrendelés megérkezését követő 30 napon belül teljesíti. Olyan egyedi termékeknél, ahol a teljesítés az itt közölt 30 napon belül nem biztosítható, az Eladó a terméktájékoztatóban közli az általánostól eltérő szállítási határidőt. A Vevő ennek ismeretében szabadon dönt a termék megvásárlásáról.

Ha az Eladó a megrendelést a fentiek szerinti határidőn belül nem teljesíti, akkor a Vevő által megfizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb a vásárlástól való elállástól számított 14 napon belül köteles visszafizetni kivéve, ha a Vevő megfelelő tájékoztatás után, változatlanul igényt tart az árura.

Amennyiben a Vevő több olyan árut vásárol, ahol a szállítási határidők eltérnek egymástól, akkor a teljesítés a leghosszabb feladási és szállítási határidő figyelembevételével történik, illetve megegyezés szerint.

Fizetési módok

Az áru ellenértékét a teljesítő futárnak - az átvételkor kell kifizetni a rendelést követő visszaigazolt összegnek megfelelően. Az utánvét jelenleg minden termékünkre ingyenes. Előre átutalással is lehetséges fizetni, kérjük ezt jelezze a megrendeléskor. Ebben az esetben e-mailben közöljük a pontos tudnivalókat.

Önnek elektronikusan elküldjük az előleg számlát, ezen szerepel vállalkozásunk neve és bankszámlaszáma, ahová az utalást kérjük. Az összeg beérkezését követően azonnal tájékoztatjuk Önt és egyeztetünk a kiszállítás időpontjáról.

A futárszolgálat munkatársánál Ön bankkártyával is fizethet a termék átvételekor. Felhívjuk vásárlóink figyelmét, hogy speciális vásárlási hitelkártyát (pl. Cetelem hitelkártya) nem áll módunkban elfogadni.

Elérhetőségeink:

Amennyiben kérdése, észrevétele van, az alábbi elérhetőségeket léphet kapcsolatba velünk:

 • Cím: 4400 Nyíregyháza, Új utca 28/B.
 • Tel./Fax.: 42/ 504 326
 • Mobil: 20/ 218 4257
 • E-mail: hangkepstudio@gmail.com